องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
กิจกรรมประชุมข้าราชการพนักงานในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดย นายวิเชียร สีหาพุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน ได้เปิดการประชุม และประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ในการบริหารงาน การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม และเพื่อรองรับการประเมิณคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment หรือ ITA)
ผู้โพส : admin