องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน 47 หมู่ 8 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 043-988641 ต่อ 101 - 105,107 โทรสาร 043-988641 ต่อ 106

https:--www-facebook-com-laobuaban

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 121
group สำนักปลัด
(นางสาวใบบุญ อุปถัมภ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวใบบุญ อุปถัมภ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายชิณกฤต สีลุนทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายชิณกฤต สีลุนทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางวรรณา แทนหา)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางวรรณา แทนหา)
นักจัดการงานทั่วไป
(นายวัชรพงษ์ หีบแก้ว)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายวัชรพงษ์ หีบแก้ว)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายทวี กิจจรัส)
นักการภารโรง
(นายทวี กิจจรัส)
นักการภารโรง
(นายคมสันต์ พาโนมัย)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายคมสันต์ พาโนมัย)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายวัฒนา อาษาเค)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายวัฒนา อาษาเค)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายสถิตย์ ยุทธเสวี)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายสถิตย์ ยุทธเสวี)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายสีไล แก้วมาเมือง)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายสีไล แก้วมาเมือง)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายปิยณัฐ ไชยรา)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ
(นายปิยณัฐ ไชยรา)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ
(นายเกียรติศักดิ์ สายทอง)
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำฯ
(นายเกียรติศักดิ์ สายทอง)
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำฯ
(นายเสรี โสพุดอ่อน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเสรี โสพุดอ่อน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประยูร ศรีทัศยศ)
พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย)
(นายประยูร ศรีทัศยศ)
พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย)
(นางสุนิสา สิงห์อุดม)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสุนิสา สิงห์อุดม)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสุมิลตรา สุทธิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสุมิลตรา สุทธิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายนิวัฒน์ ศรีพาติ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
(นายนิวัฒน์ ศรีพาติ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
info การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
info การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
info การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
info รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
info รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
info มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
info การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
info รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
จองคิวขอรับบริการออนไลน์