messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
group กองคลัง
(นางศิริวรรณ พละสรรค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวยุพิน สุรภักดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางอำพร สีพาติ่ง)
นักวิชาการคลัง
นางสาวธนพร บุญใบ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวจิรวรรณ จันทะเรือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางสาวมณีรัตน์ แก้วสีหบุตร )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกนกชล วงค์สกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้