ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกถนนสายเรียบคลอง ๑๐ R ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒,๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง