ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโวล่าเซลล์ บ้านเหล่าใหม่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง