ชื่อเรื่อง : จ้างบุกเบิกถนนคลอง D๕ พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง