ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง