ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ สายที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง