ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง