ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ถนนสายดอนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง