ชื่อเรื่อง : จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง