ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับสภาพแวดล้อม (บ้านพักนายบุญรอด คำวงษา)