ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้ไม้แบบ 4 บาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง