ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างส่องถนน ภายในหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง