ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (บ้านพักนางดำ สีไชยโย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง