ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาภารโรง อบต.เหล่าบัวบาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง