ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สำสำหรับเก็บเอกสาร) จำนวน 2 รยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง