ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง