ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำระบบไฟฟ้า บ้านหนองล่าม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง