ชื่อเรื่อง : จ้างเติมผงเคมีแห้ง จำนวน ๑๐ ถัง โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง