ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการชุมชนอุ่นใจปลอดภัยจากลูกน้ำและยุงลาย (ช่วงที่๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง