ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย(ช่วงที่๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง