ชื่อเรื่อง : ซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง