ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คศล. บ้านหนองล่าม หมู่ที 6 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง