ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถเก็บขยะมูลฝอย) ทะเบียนรถ ๘๑-๑๒๐๒ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง