องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ให้ความรู้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน โดยนายวิเชียร สีหาพุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 38 คน มีหัวข้อการประชุม ดังนี้ 1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึก ความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่พัฒนาสู่สายตาประชาชน ซึ่งภายในงานมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ใในการประชุมครั้งนี้ นายวิเชียร สีหาพุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤิมิชอบดียิ่งขึ้น/และช่วยยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
ผู้โพส : admin