องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน 47 หมู่ 8 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 043-988641 ต่อ 101 - 105,107 โทรสาร 043-988641 ต่อ 106

https:--www-facebook-com-laobuaban

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 25
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นายธงชัย บัญตาแสง)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บัญตาแสง)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายพชร ศรีแพนบาล)
รองปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายพชร ศรีแพนบาล)
รองปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นางสาวใบบุญ อุปถัมภ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0973014426
(นางสาวใบบุญ อุปถัมภ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 0973014426
นางศิริวรรณ พละสรรค์
ผอ.กองคลัง
โทร : 0874356482
นางศิริวรรณ พละสรรค์
ผอ.กองคลัง

โทร : 0874356482
(นายคมศักดิ์ รัตนทิพย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0878542846
(นายคมศักดิ์ รัตนทิพย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0878542846
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
group สำนักปลัด
(นางสาวใบบุญ อุปถัมภ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวใบบุญ อุปถัมภ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายชิณกฤต สีลุนทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายชิณกฤต สีลุนทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางวรรณา แทนหา)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางวรรณา แทนหา)
นักจัดการงานทั่วไป
(นายวัชรพงษ์ หีบแก้ว)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายวัชรพงษ์ หีบแก้ว)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายทวี กิจจรัส)
นักการภารโรง
(นายทวี กิจจรัส)
นักการภารโรง
(นายคมสันต์ พาโนมัย)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายคมสันต์ พาโนมัย)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายวัฒนา อาษาเค)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายวัฒนา อาษาเค)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายสถิตย์ ยุทธเสวี)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายสถิตย์ ยุทธเสวี)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายสีไล แก้วมาเมือง)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายสีไล แก้วมาเมือง)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายปิยณัฐ ไชยรา)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ
(นายปิยณัฐ ไชยรา)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ
(นายเกียรติศักดิ์ สายทอง)
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำฯ
(นายเกียรติศักดิ์ สายทอง)
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำฯ
(นายเสรี โสพุดอ่อน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเสรี โสพุดอ่อน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประยูร ศรีทัศยศ)
พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย)
(นายประยูร ศรีทัศยศ)
พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย)
(นางสุนิสา สิงห์อุดม)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสุนิสา สิงห์อุดม)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสุมิลตรา สุทธิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสุมิลตรา สุทธิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายนิวัฒน์ ศรีพาติ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
(นายนิวัฒน์ ศรีพาติ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
group กองคลัง
(นางศิริวรรณ พละสรรค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางศิริวรรณ พละสรรค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวยุพิน สุรภักดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวยุพิน สุรภักดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางอำพร สีพาติ่ง)
นักวิชาการคลัง
(นางอำพร สีพาติ่ง)
นักวิชาการคลัง
(นางสาวมณีรัตน์ แก้วสีหะบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวมณีรัตน์ แก้วสีหะบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวชลธิชา วงค์สกุล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(นางสาวชลธิชา วงค์สกุล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
group กองช่าง
(นายคมศักดิ์ รัตนทิพย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายคมศักดิ์ รัตนทิพย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวรวิทย์ เสาร์ห้า)
นายช่างโยธา
(นายวรวิทย์ เสาร์ห้า)
นายช่างโยธา
(นางเหรียญทอง ดวงจันศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางเหรียญทอง ดวงจันศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางเตือนใจ เหล่าอัน)
ครู (คศ.1)
(นางเตือนใจ เหล่าอัน)
ครู (คศ.1)
(นางสมมาตย์ ภูนา)
ครู (คศ.1)
(นางสมมาตย์ ภูนา)
ครู (คศ.1)
(นางสาวละมุด สีพาติ่ง)
ครู (คศ.1)
(นางสาวละมุด สีพาติ่ง)
ครู (คศ.1)
(......................................)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(......................................)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(...................................)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(...................................)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(...................................)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(...................................)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอุบล ไชยรา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางอุบล ไชยรา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรำไพ ไชยเดช)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรำไพ ไชยเดช)
ผู้ดูแลเด็ก
(นส.ศิริจันทรกานต์ ยะปะพันธ์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นส.ศิริจันทรกานต์ ยะปะพันธ์)
ผู้ดูแลเด็ก
group กองสวัสดิการสังคม
(นายชัยศักดิ์ บุตรศรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายชัยศักดิ์ บุตรศรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
group กองส่งเสริมการเกษตร
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
info การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
info การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
info การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
info รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
info รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
info มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
info การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
info รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
จองคิวขอรับบริการออนไลน์